DIVERTICULUM

DIVERTICULUM
DIVERTICULUM
in Glossis, εντροπὴ, καμπὴ ὁδοῦ, i. e. semita quales a via regia secantur aliorsum. Hinc ad fluvios vox traducta. Geographusineditus Salmas. de Nilo, Currit per milia DXX. nullum ostendit diverticulum. Ubi diverticuli nomine intelligit minores fluvios, in quos Auctor alveus, uti eleganter vocat Ammian. Magistrum flumen vocant Galli, scinditur. Κέρατα Graeci, Latini cornua quoque, brachia, crines etc. appellant. Vide Salmas. ad Solin. p. 478 et 479. nec non p. 622. ubi de divertigio Euphratis, uti vocant Geographicarum Tabularum concinnatores, sententiam suam pluribus exponit.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Diverticulum — Classification and external resources MeSH D004240 A diverticulum (plural: diverticula) is medical or biological term for an outpouching of a hollow (or a fluid filled) structure in the body. Depending upon which layers of the structure are… …   Wikipedia

  • diverticulum — [dī΄vər tik′yo͞o ləm] n. pl. diverticula [dī΄vər tik′yo͞olə] [L diverticulum, var. of deverticulum, a bypath < devertere, to turn aside: see DE & VERSE] Anat. a normal or abnormal pouch or sac opening out from a tubular organ or main cavity …   English World dictionary

  • Diverticulum — Div er*tic u*lum, n.; pl. {Diverticula}. [L. See {Diverticle}.] (Anat.) A blind tube branching out of a longer one. [1913 Webster] || …   The Collaborative International Dictionary of English

  • diverticulum — blind tube (anatomical), 1819, Mod.L., from L. deverticulum a bypath, from devertere to turn aside (see DIVERT (Cf. divert)) …   Etymology dictionary

  • diverticulum — (Order Anostraca): Midgut diverticulum [Stachowitsch, 1992]. (Class Cephalocarida): One of two simple glandular outpocketings of digestive tract; located in head and opening into anterior region of midgut [Stachowitsch, 1992]. (Order Leptostraca) …   Crustacea glossary

  • Diverticulum — A small bulging sac pushing outward from the colon wall is a diverticulum. As a person ages, pressure within the large intestine (colon) causes pockets of tissue (sacs) that push out from the colon walls. The plural is diverticula. Diverticula… …   Medical dictionary

  • diverticulum — diverticular, adj. /duy veuhr tik yeuh leuhm/, n., pl. diverticula / leuh/. Anat. a blind, tubular sac or process branching off from a canal or cavity, esp. an abnormal, saclike herniation of the mucosal layer through the muscular wall of the… …   Universalium

  • diverticulum — n.; pl. diverticula a sac or pouch formed at weak points in the walls of the alimentary tract. They may be caused by increased pressure from within (pulsion diverticula) or by pulling from without (traction diverticula). A pharyngeal diverticulum …   The new mediacal dictionary

  • Diverticulum — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Le terme diverticulum peut désigner : en histoire et archéologie, une voie romaine secondaire ; en médecine et chirurgie, une dérivation… …   Wikipédia en Français

  • Diverticulum — išgauba statusas T sritis gyvūnų raida, augimas, ontogenezė, embriologija atitikmenys: lot. Diverticulum ryšiai: platesnis terminas – užuomazgų išlikimas …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”